16 Temmuz 2024 Salı

Vakfın Amacı

EKŞİOĞLU VAKIF SENEDİ

 

MADDE 1-

Bu vakfın adı EKŞİOĞLU VAKFI’dır. Bu resmi senet de bundan sonra kullanılacak Vakıf sözcüğü ile yalnız bu Vakıf kast ve ifade edilmiştir.

 

VAKFIN MERKEZİ :

MADDE 2-

Vakfın merkezi İSTANBUL’ dadır. Adresi, KOZYATAĞI BAYAR CD GÜLBNAHAR SK 13 A EGEYILDIZ BLOKLARI A BLOK KAT2 DAİRE 8 KADIKÖY İSTANBUL olup, Merkezin il sınırları içinde başka bir adrese taşınması durumunda, vakıf resmi senedinde değişiklik yapılması gerekmez. Ancak ilgili makamlara bilgi verilir.

Vakıf, gerektiği takdirde, yurt içinde temsilcilikler, gerekli izin alınarak, Yurt dışında veya Yurt içinde şubeler açabilir. Bunların yapacakları işler ve yetki dereceleri açılışlarına ait Yönetim Kurulu veya Meclis kararlarında ve hazırlanacak yönetmeliklerde belirtilir.

 

VAKFIN AMAÇ ve HİZMET KONULARI:

MADDE 3-

Vakfın temel amacı Türk toplumunun Milli Kültür varlığını koruyup, geliştirmek ve ahlaki örflerine bağlı öğrenci yetiştirmektir. Bu çerçevede topluma hizmet etmek amacı ile;

 1. Orta dereceli okullara, Üniversitelere, fakülte ve yüksek okullara öğrencileri hazırlamak için,her çeşit mesleki, kültürel kurslar ve dersaneler inşaa etmek ve açmak.
 2. Mevzuaata uygun olarak, özel ilk ve orta dereceli kız, erkek ve karma okullar ile fakülteler ve yüksek okullar ve üniversiteler inşaa etmek, açmak ve işletmek.
 3. Maddi olanakları olmayan veya yetersiz olan öğrencileri korumak, eğitim ve öğrenimlerine veya uzman olmalarına yardımcı olmak ve burslarını sağlamak.
 4. Yurtlar, pansiyonlar, kreşler açmak, lojmanlar inşaa etmek ve buralardaki öğrencilerin gerekli ihtiyaçlarını karşılamak.
 5. Eğitim salonları ve kütüphaneler inşaa etmek ve açmak, öğretim ile ilgili kitap ve eserleri hazırlamak ve yayınlamak, seminerler, konferanslar ve yarışmalar düzenlemek.
 6. Öksüzlere, kimsesizlere, yaşlılara ve muhtaç kişilere aynı ve para yardımlarda bulunmak, huzurevleri ve misafirhaneler inşaa etmek ve açmak.
 7. Sağlık hizmetleri verecek Klinik, Laboratuvar ve Hastaneler gibi tesisler inşaa etmek , kurmak ve işletmek, bu tesisler için gerekli her türlü sıhhi araç ve gereçleri ve personeli temin ve istihdam etmek.
 8. Vakıf amacı kapsamında matbaa kurmak, ilmi, edebi , ahlaki ve mesleki yayınlarda bulunmak, dergi ve gazete çıkarmak. Kanunların izni çerçevesinde radyo ve televizyon istasyonları kurmak işletmek, kiralamak veya şirketlere ortak olmak.
 9. İlmi ve Akademik çalışmalar yapmak, yaptırmak, özendirmek ve bunları vakfın kurumlarında değerlendirerek ödüllendirmek.
 10. Türk el sanatları ve atölyeleri açmak, kız çocuklarına ve ev kadınlarına  yönelik biçki, dikiş, nakış, süsleme, halı dokuma gibi kursları açmak ve gerekli araç ve gereçleri temin etmek.
 11. Her türlü sportif faaliyetler için gerekli kampüs, tesis, dinlenme ve benzeri  tesisleri inşaa etmek, açmak ve işletmek.
 12. Ekonomik durumu uygun olmayan hastalara ve yaşlılara gerekebilecek organ  nakli ve cerrahi müdahale ile tedavi giderleri gibi konularda parasal yardımlarda bulunmak.
 13. Vakıf üyeleri arasında tanışma, dayanışma ve dostluk duygularını geliştirmek.
 14. Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmeyi sağlamak amacı ile, ticari işletmeler, ortaklıklar ve şirketler kurmak.

VAKFIN HUKUKSAL İŞLEMLER YETKİSİ :

 1. Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satınalma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya.
 2. Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya,
 3. Vakıf mal varlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal yada gelirlerini bir yada bir çok kez yatırımda kullanmaya,
 4. Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satınalma ve diğer yollar ile malettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa; menkul değerleri almaya ve vakfın amacı gerektirdiğinde bunları değerlendirip satmaya,
 5. Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar ile işbirliği yapmaya yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya,
 6. Amaçlarına harcayacağı gelirlerini artırmak için para yada malvarlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya taşınmazların irtifak, intifa, sükna, üst ,rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri aynı haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan yada olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya, kefalet ve diğer güvenceleri vermeye,
 7. Devlet bankalarından veya yabancı banka ve finans kuruluşlarından alınacak Türk lirası, döviz kredileri karşılığında, kefalet sözleşmeleri ve her türlü taşınır ve taşınmaz rehni ve iptotek tesisleri aktedmeye
 8. İpotekli borç senedi ve gayrimenkul irad senedi tanzim , tesis ve tesciline,
 9. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak  amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak ticari işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya,bunları doğrudan yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye,
 10. Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya,

Türk Medeni Kanunun 46. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 Sayılı Kanunla yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

Vakfın siyasetle hiçbir ilgisi yoktur. Hiçbir partinin siyasi görüşüne bağımlı değildir. Vakıf, gönüllü sivil toplum örgütü statüsündedir.

VAKFIN İKTİSADİ İŞLEMLER YETKİSİ

 Vakıf tüzüğünün 3. Maddesinde yer alan amaç ve hizmetleri gerçekleştirmek için, aşağıda belirtilen sahalarda faaliyet gösteren ticari işletmeler ve ticari şirketler kurar, kurulmuş bulunan veya kurulacak olanlara da ortak olabilir

 1. Eğitim alanında faaliyet gösteren Dersaneler, İlk, Orta, Lise, Yüksek Okul, Fakülteler ve Üniversite kuruluşları ile ilgili şirketler kurar veya kurulmuş olanlara ortak olabilir.
 2. Her türlü sağlık hizmetleri veren kuruluşları kurar, işletir, kiralar,kiraya verebilir veya kurulmuş olanlara ortak olabilir. Sağlıkla ilgili sigorta hizmetleri veren kuruluşlar da kurulabilir veya ortak olabilir.
 3. Her türlü spor kompleksleri kuran, işleten veya kiraya veren ticari şirketler kurar veya kurulmuş olanlara ortak olabilir.
 4. Resmi devlet sektörü veya özel sektörde inşaat müteahhitliği alanında faaliyet gösteren kuruluşlar kurar veya kurulmuş olanlara ortak olabilir.
 5. İnşai, Sanayi, Zirai, büro makinaları imalatı ithalatı ve ihracatı yapan kuruluşlar kurar veya kurulmuş olanlara ortak olabilir.
 6. Makinalı, makinasız harfiyat işleri ile ilgili kuruluşlar kurar ve kurulmuş olanlara ortak olabilir.
 7. Petrol, petrol yan ürünlerinin nakil, alım ve satımıyla ilgili kuruluşlar kurar veya kurulmuş olanlarına ortak olabilir.
 8. Her türlü inşaat malzemesi imalatı, pazarlaması ve satışını yapan kuruluşlar kurar veya kurulmuş olanlara ortak olabilir.
 9. Her türlü, inşaat , hizmet ve sanayi sektörüne ait danışmanlık hizmetleri veren kuruluşlar kurar veya kurulmuş olanlara ortak olabilir.
 10. Kat karşılığı veya devre mülk sistemine göre inşaat yapan veya özel inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketler kurar veya kurulmuş olanlara ortak olabilir.
 11. Otomobil, kamyon, otobüs ve benzeri taşıtlar için taşıt otoparkları ve bakım onarım istasyonları işleten kuruluşlar kurar veya kurulmuş bulunanlara ortak olabilir.
 12. Tekstil, Kumaş, Konfeksiyon, Triko gibi sahalarda faaliyet gösteren kurumlar kurar veya kurulmuş bulunanlara ortak olabilir.
 13. Her türlü gıdanın ürün olarak ekilmesi , yetiştirilmesi, elde edilmesi, işlenmesi, alım satımı , yurt içi ve yurt dışı nakliyesi ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlar kurar veya kurulmuş olanlara ortak olabilir.
 14. Turistik oteller, moteller ve tatil köyleri inşa eden, işleten kiralayan kuruluşlar kurar veya kurulmuş olanlara ortak olabilir.
 15. Deniz ve yat turizmciliği yapan kuruluşlar kurar veya kurulmuş olanlara ortak olabilir.
 16. Kara, Hava, Deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteren kuruluşlar kurar veya kurulmuş olanlara ortak olabilir.
 17. Enerji yatırımları yapmak kiralamak, yap işlet devret sistemi ile barajlar Hidroelektrik Santralleri, Doğalgaz çevirim santralleri, Nükleer enerji santralleri kuracak şirketler kurmak,  kurulmuş olanlara veya olacak şirketlere ortak olabilir.
 18. Elektrik, Elektronik ev aletleri imalatı ve alım satımı ile ilgili kuruluşlar kurar veya kurulmuş olanlara ortak olabilir.
 19. İthalat ve ihracaat şirketleri kurar veya kurulmuş olanlara ortak olabilir.
 20. İçme suyu, kaynak suyu, maden suyu sahalarının kiralanması, dolum tesisleri kurulması, pazarlanması faaliyetlerini yapan kuruluşlar kurar veya kurulmuş olanlara ortak olabilir.
 21. Oto alım satımı ithalat ve ihracatı yapan kuruluşlar kurar veya kurulmuş olanlara ortak olabilir.
 22. Her türlü sigortacılık hizmetleri veren kuruluşlar kurar veya kurulmuş olanlara ortak olabilir.

 

VAKFIN MAL VARLIĞI

MADDE 4-

İlk Kuruluş varlığı, kurucular tarafından ödenen 110.000.000.-TL , yalnız ( yüzmilyon TL) ‘den ibarettir.

 

VAKFIN GELİRLERİ

MADDE 5-

Vakfın gelirleri, vakfın amacını gerçekleştirmek için, gerçek ve tüzel kişiler tarafından bizzat veya vasiyet yolu ile yapacakları taşınır ve taşınmaz bağışlar ve benzeri kıymetlerdir.

 Ayrıca, vakfı yeni üye olacaklardan alınacak en az 2 (iki) Cumhuriyet altını karşılığı Türk lirası giriş bağışları,

Vakfın çıkaracağı süreli veya süresiz yayınlardan elde edeceği gelirler ve Vakıf senedinde belirtilen 3/m-5. maddelerden elde edeceği gelirler.

Vakıf tarafından düzenlenen eğlence, temsil, konser, yemek, gezi ve mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen piyango gibi etkinliklerden sağlanan gelirlerdir.

BAĞIŞLAR

 Vakıf gayesine uyan ve  en az %80’i, 903 sayılı kanunun 4. Maddesi gereğince genel, özel ve katma bütçeli idareler, bütçeleri içinde yer alan hizmetleri amaç edinen ( kapsayan ) bağışlar kabul edilebilir. Yönetim Kurulu uygun görmediği bağışları ret etmeye yetkilidir.

Bağışlar şu esaslar çerçevesinde kabul edilir:

 1. Vakfın mal varlığına eklenenler: Bunlar, para, taşınır veya taşınmaz mal veya hak şeklinde olabilir.
 2. Vakfın gayesine uygun belirli bir amaca harcanmak üzere yapılan bağışlar. Yönetim  Kurulu bu bağışları madde 3’ de belirtilen amaçlara tahsis edilen benzeri ödenek var ise o ödeneğe ekler, yoksa yeni bir yardım bölümü açar ve belirtilen amaca uygun harcamayı yapar.
 3. Sosyal ve kültürel yardım kapsamına giren ayrı bir tesis veya var olan tesis de ayrı bir bölüm yapılmasını gerektiren ve buna yeterli olan bağışlarla meydana getirilecek tesislere ve bölümlere Yönetim Kurulu kararı ile bağış sahibinin adı verilir.

VAKIF PARALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Vakfa bağış edilen paralar, yedek akçesi ayrıldıktan sonra, vakfa en yüksek geliri sağlayacak şekilde aşağıdaki esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

 1. Bu paralar kat’i amaca tahsis yapılıncaya kadar en yüksek verimi getirmesini teminen, Türk lirası veya döviz olarak vadeli mevduat şeklinde değerlendirilebileceği gibi, her an paraya çevrilmesi mümkün devlet tahvillerine de yatırılabilir.
 2. Vakıf amacını gerçekleştirmek maksadı ile ticari ortaklıklarda sermaye artırımına karar alınması gerektiğinde, Yönetim Kurulu bir sakınca görmediği hallerde bu paralar sermaye  artırımında da kullanılır. Likitede gereksinilen parayı karşılamadığı takdirde Yedek akçede bulunan paralar da sermaye artırımında kullanılabilir.
 3. Verimli ve emin görülecek kuruluşların hisse senetlerine ve tahvillerine yatırmak.
 4. Vakfa emin ve nisbeten yüksek ölçüde gelir sağlayacak taşınmaz mallar almak şekillerinde Meclisin onayı ile Yönetim Kurulunun takdir ve kararları ile değerlendirilir.

VAKFIN YEDEK AKÇESİ

Vakfın yıllık gelirinden idare masrafları ile 903 sayılı kanun gereğince tespit edilecek olan teftiş ve denetleme masraflarına katılma payı düşülerek kalan miktardan % 10 yedek akçe olarak ayrılır. Yedek akçe hudutsuz olup, vakıf gelirleri idare masraflarını, toplu yardım veya eğitim bursu için girişilmiş taahhütleri karşılayamayacak durumda olursa, Yönetim Kurulu kararı ile bu taahhütleri ve idare masraflarını karşılamak üzere yedek akçeden harcama yapabilirler.

 

VAKIF GELİRLERİNİN SARF ŞEKLİ

MADDE 6-

Vakıf gelirlerinden her yıl, idare masrafları, teftiş ve denetleme masraflarına katılma payı düşüldükten sonra kalan miktarın,

%10’nu 5. madde gereği yedek akçeye,

%80’ni Vakıf senedinin 3. maddesindeki amaçların gerçekleşmesi için, özel ve katma bütçeli idareler içerisinde yer alan hizmetlere Sosyal ve Kültürel hizmetlere, %10’nu Yönetim Kurulunun öncelik kararına göre, tahsis ve sarf olunur.

 

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 7-

Vakfın organları şunlardır.

 1. Genel Kurul
 2. Vakıf Meclisi
 3. Yönetim Kurulu
 4. Denetleme Kurulu
 5. Haysiyet ve Sicil Kurulu
 6. Yüksek İstişare Kurulu
 7. Yüksek Hakem Kurulu

 

GENEL KURUL

MADDE 8-

 Vakfın en yetkili organıdır. Genel Kurul üyeleri aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.

 1. Vakıf resmi senedinde adları yazılı gerçek kişiler
 2. Vakfın tescilinden sonra, vakfın amaçlarını benimsemiş, üyelik koşullarını taşıyan ve gerekli yükümlülüklerini yerine getiren yeni, üyelerden oluşur. Yeni üyeler, üyeliklerinin kabul edildiği Genel Kurulu müteakkip yapılacak Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahip olurlar. Üye kabulü için, Yönetim Kuruluna yazılı olarak baş vurulur. Yönetim Kurulu gerekli inceleme ve araştırmayı, Haysiyet ve  Sicil Kurulu aracılığı ile yaparak, olumlu karşılayacağı baş vuruları Genel Kurula sunar. Genel Kurula katılanların yarıdan bir fazlasının olumlu görüşü ile üyelik kesinleşir.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 9- 

 1. Genel Kurulun çalışma  dönemi 01 Ocak ile 31 Aralık dönemi olup yılda bir defa Ocak ayı içinde Olağan Genel Kurul toplantısı yapılır.
  Vakfın ilgili mali ve sosyal konuların müzakeresi her yıl ve Vakıf Organlarının seçimi ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı ise dört yılda yapılır.
  Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Vakıf senedine göre, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler, en az 10 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bildiren taahhütlü davet mektubu adreslerine göndermek sureti ile toplantıya çağırır.
  Çağrı mektubu ile birlikte Genel Kurul toplantısına çağrılan üyelere, Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporları ile tahmini bütçe tasarısı da gönderilir.
  Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının günü, saati ve yeri de ayrıca çağrı mektubunda belirtilir.
 2. Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurullarının veya Vakıf Meclisinin gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu veya Vakıf Meclisi tarafından olağan üstü olarak da toplanır.
  Toplantı gündemi, toplantıyı isteyen tarafça hazırlanır. Olağanüstü toplantılarda önerge ile gündem maddesi eklenemez.
 3. Vakıf üyelerinin toplantısının idare etmek üzere, aralarından gizli veya açık  oyla, bir başkan bir başkan vekili ve iki katip seçilir. Toplantının Yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenlerler. Oy sayımı yaparlar.
 4. Yönetim ve Denetleme Kurulunun raporlarını müzakere ederek karara bağlar.
 5. Kırkbeş kişi asil , on yedek üyeden oluşan Vakıf Meclisini ve Denetleme Kurulunu Haysiyet ve sicil Kurulunu, Yüksek İstişare Kurulunu , Yüksek Hakem Kurulunu , dört yıl için seçer.
 6. Vakfın, geçmiş yıllara ait faaliyetlerini ve hesaplarını inceler müzakere ederek karara bağlar, Gelecek yıllara ait çalışma ve yatırım programlarını tahmini bütçeyi müzakere ederek karara bağlar.
 7. Vakıf Meclisine seçilecek üyeler, basiretli tacir vasfında, ve diğer kanunlarla seçilmesi yasaklanmamış ve gerek üyeliğinden evvel ve gerekse üye seçimi yapıldıktan sonra yüz kızartıcı suçtan mahkum olmamış üyelerden seçilir.
 8. Vakıf Meclisine seçilen her Meclis üyesinden dört yıllık seçim dönemi için en az sekiz Cumhuriyet altını bağış alınır.

 

VAKIF MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 10-

Dört sene için seçilen ve Kırkbeş asil ve on yedek üyeden oluşan Vakıf Meclisi kendi üyeleri arasından, bir Vakıf Meclisi Başkanı, bir veya iki Başkan Vekili, ve bir Meclis Genel Sekreteri seçer.

 1. Vakıf Meclisi Başkanlık Divanı, Başkanlık Divanının teşkilinden sonra onbir asil, beş yedek üyeli, Yönetim Kurulunu iki yıl için seçer. İki Yıllık çalışma süresi biten  Yönetim Kurulu üyelerini, Meclis üyelerinden iki yıl için yeniden seçer, Vakıf Meclisi Genel Kuruldan sonra Vakfın en yetkili karar organıdır.
 2. Vakıf Meclisi, Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık tahmini bütçeyi ve faaliyet raporu ile yatırım planını müzakere ederek karara bağlar.
 3. Vakfın taşınmaz mal alım ve satımlarına karar verir. Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerekli görülen kararları alır. Ticari işletme ve Şirketler kurmaya veya ortak olmaya karar verir.
 4. Vakıf Meclisi bu görevlerini yapabilmek için en az 3 ayda bir olmak üzere olağan toplantı yapar. Yönetim Kurulunun talebi veya Vakıf Meclisi Başkanının gerekli gördüğü hallerde üç aylık süre beklenmeden de olağan toplantı yapar. Toplantı gündemini Başkanlık divanı tespit eder.
  Acil hallerde, Yönetim veya Denetleme Kurulunun birlikte veya ayrı ayrı çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantı gündemini çağrıyı yapan taraf tespit eder. Protokolde Vakıf Meclis Başkanı Vakfı temsil eder. Vakıf Meclis zabıtlarını Vakıf Meclis divanı imzalar. Kararları Meclis karar defterine geçirir.
 5. Vakıf Meclisi gerektiğinde ihtisas komisyonları kurar.
 6. Gerektiğinde Yönetim Kurulu önerisi ile Yurt dışı ve Yurt içi şubeler açar ve kapatır. Bu şubelerin çalışmalarına ilişkin yapılacak yönetmelikleri onaylar.
 7. Acil hallerde, bütçe bölümleri arasında aktarma yapar.
 8. Vakıf Meclisi kararlarını katılanların yarıdan bir fazlasının olumlu oyu ile alır. Eşitlik durumunda başkanın oyu iki oy sayılır. Vakıf Meclisinin toplantılarına üst üste mazeretsiz olarak üç defa katılmayan üyenin üyeliği düşer. Boş olan üyeliğe en fazla oy alan birinci yedek üye davet edilir.

 

VAKIF YÖNETİM KURULU

MADDE 11-

Yönetim Kurulu, Vakıf Meclisi üyeleri içinden iki yıl süre için, seçilecek onbir asil, beş yedek üyeden oluşur. Vakıf Yönetimine seçilen her üyeden iki yıllık seçim dönemi için en az yirmi Cumhuriyet altını bağış alınır.

 Vakfa yeni üye olan ve Vakfın amaç ve hizmetleri konularında önemli maddi ve manevi katkıları bulunan gerçek veya tüzel kişilerden en fazla iki üye, iki Yönetim Kurulu üyesinin önerisi ve Vakıf Meclisinin kararı ile (Genel Kurulun kararı ile ) her bir üyenin en az 500’er Cumhuriyet altını bağışlaması koşulu ile bekleme süresine bakılmaksızın Vakıf Meclisine üye olarak alınırlar. Ayrıca ek olarak en az 500’er Cumhuriyet altını bağışlamaları koşulu ile Yönetim Kurulu üyeliklerine de seçilirler.

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi aralarında bir Başkan, iki Başkan Vekili bir Genel  Sekreter, bir Muhasip üye ve bir Veznedarı iki yıl için seçer. Yönetim Kurulu Vakfın yetkili Yönetim ve uygulama organıdır. Yönetim Kurulu üyeleri bu göreve gelecek dönemlerde de seçilebilirler. Olağan ve Olağanüstü toplantılara çağrı Yöntemi Yönetim Kurulunun ilk toplantısında belirlenir.

Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı onbir olup, kararlarını yarıdan bir fazlasının (altı üyenin ) olumlu oyu ile alır

İstifa eden Başkan veya Yönetim Kurulu Üyeleri görev süresinden sorumlu olup, hesap vermekle yükümlüdürler.

 

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 12-

 1. Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ilgili kararları almak vakıf mevzuatına uygun her çeşit faaliyetlerde bulunmak,
 2. Vakıf Meclisi onayından geçmiş bütçeler için ilgililere harcama yetkisi  vermek, ve vakfın bütçe tasarılarını hazırlamak, Vakıf Meclisinden geçmiş kararları uygulamak,
 3. Yıl sonunda vakfın bütçesini çıkarmak, bilanço gelir gider çizelgelerini ve devre sonu bütçe ve çalışma dönemi hizmet programına ait raporlarını hazırlayarak Vakıf Meclisine sunmak. Ayrıca bütçe uygulamaları ve bilanço gelir gider çizelgeleri çalışma dönemi hizmet programına ait raporlarını hazırlayarak Genel Kuruluna sunmak.
 4. Vakfın gelişmesi ile ilgili kollar, çalışma grupları, çalışma programları hazırlamak, faaliyetlerini kontrol etmek, ve çalışmalarını değerlendirmek, gerekli yetkileri vermek.
 5. Muamele / Muhabere işlerini yürütmek, karar defterlerini ve demirbaş ve muhasebe kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutmak ve işlemek ve kontrol etmek.
 6. Yönetim Kurulu, mevzuattan doğan yetkilerini kullanarak faaliyette bulunurken gerekli gördüğü hallerde Vakıf Meclisi ve diğer Kurullarla görüş alışverişinde bulunmak,
 7. Vakıf müesseselerinde görevlendireceği personelin görev ve yetkilerini yönetmenliklerde tespit etmek, tayin ve ücretleri hakkında karar vermek.
 8. Gerekli hallerde, vakıf işlerini yürütmek, ve tesislerini idare edecek vasıf ve nitelikte Müdür, Müdür yardımcıları ile diğer personeli tayin etmek.
 9. Vakfın gayesine uymayan davranıştı bulunan personelden, tutumundan ısrar edenleri görevlerinden uzaklaştırmak.
 10. Vakıf senedinde geçmeyen fakat mevzuat ve genel hükümlere aykırı düşmeyecek bilumum Yönetmelik, Yönerge, Genelge, ve Çalışma Programlarını hazırlamak, bunlarla ilgili komisyonları kurmak ve çalıştırmak.
 11. Vakıf Meclisinin onayını almak şartıyla, taşınır ve taşınmaz malları satın almak, kiralamak, mübadele etmek, karşılıklı ve karşılıksız istikrazlar akdetmek.....
 12. Mazeret belirtmeksizin yada mazereti kabul edilmeden arka arkaya iki kez toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Boş olan üyeliğe en fazla oy alan birinci yedek üye davet edilir.
 13. Yönetim Kurulu meydana gelen acil yardım hallerinde Vakıf Meclisine bilahare bilgi vermek kaydı ile  gerekebilecek her türlü yardımları yapabilir. Bu yetki sadece insan sağlığı ile ilgili tedavi vesair giderler için kullanılabilir. Bilahare Meclisin onayına sunulur.
 14. Yönetim Kurulu acil hallerde bütçe bölümünün maddeleri arasında  harcamalarda aktarma yapar. Bilahare  Meclisin onayına sunar.
 15. Temsilcilikler açmak ve kapatmak, Vakıf Meclisi kararı ile Yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açmak ve kapatmak.
 16. Vakıf senedinin 3. Maddesinde belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gerekli kararları alır ve yürütür.

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

MADDE 13-

Yönetim Kurulu Üyelerinden :

 1. BAŞKAN
  Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Vakfın Başkanı olup, Vakfı ve Yönetim Kurulunu temsil eder. Vakfın resmi senedi ve mevzuata uygun olarak yetkili yöneticisidir. Başkan , Yönetim Kurulunu toplantılara çağırarak Yönetim Kurulu toplantılarına Başkanlık eder ve Kurul Kararlarını yürütür. Vakıf üyeleri arasında birlik beraberlik ve dostluk ve dayanışma duygularını kuvvetlendiren uygulamalar yapar.
 2. İKİNCİ BAŞKAN
  Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekalet eder, diğer zamanlarda Başkanın çalışmalarına yardımcı olur.
 3. GENEL SEKRETER
  Vakfın yazışmalarını idare eder. Yönetim Kurulu gündemini hazırlar, kararların deftere işlenmesi ile diğer muameleleri ve muhaberatın düzenli olarak tutulması ve yürütülmesini sağlar.
 4. MUHASİP
  Vakfın gelir ve giderleri ile bütçe uygulamasını kontrol ve temin eder.
 5. VEZNEDAR
  Bütçe harcamalarının ödenmesinden, gelirlerin ve kıymetli evrakların muhafazasından sorumludur. Vakfın merkez ve şube kasalarında bulundurulacak para miktarları her yıl  Genel Kurulda tespit edilir. Vakfın para ve tahvillerini, Yönetim Kurulunun karar vereceği bir veya birkaç devlet bankasına yatırılır.

 

DENETLEME KURULU

MADDE 14-

Vakıf , Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimine bağlı olup, ayrıca Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından, Genel Kurul üyeleri arasından yada dışarıdan mali konularda uzman olan, dört yıl süre için, üç asil, iki yedek üye olarak seçilir. İlk toplantılarında seçilecek Başkanın başkanlığında çalışmalar, Vakfın defter ve kayıtları ile belgeleri üzerinde yapılır. Herhangi bir nedenle ayrılan Denetçinin yerine, sıradaki yedek Denetçi bir hafta içinde çağrılır.

Denetçilerin Görev ve Yetkileri :

Denetçiler Vakfın, Vakıf içi her türlü denetimini yapar.

Altı aylık incelemeleri sonucu tespit edecekleri konu ve önerileri bir raporla Yönetim Kuruluna bildirmek.

Çalışma dönemi sonunda bilanço ve gelir gider çizelgeleri üzerinde yapacakları genel değerlendirmeye ilişkin konu ve önerilerini bir raporla Vakıf Meclisine  sunmak,

Yıllık bütçe ve mali projelerin uygulamaları hakkındaki görüş ve önerilerini bir raporla Genel Kurula sunmak.

 

HAYSİYET VE SİCİL KURULU

MADDE 15-

Haysiyet ve Sicil Kurulu 7 üyeden oluşur. Dört asil ve iki yedek üyesi Genel Kurul tarafından ve vakıf üyeleri içinden Genel Kurula katılanların yarıdan bir fazlasının çoğunluğu ile dört yıl için seçilir. Bir üyesi Yönetim Kurulu üyelerinden iki üyesi de Meclis üyelerinden seçilerek toplam 7 üyeye tamamlanır. Bu şekilde oluşan Haysiyet ve Sicil Kurulu üyeleri bir sonraki dönem içinde seçilebilirler

Haysiyet ve Sicil Kurulu kendi yönetmeliğini hazırlayarak çalışma şeklini belirtir. Haysiyet ve Sicil divanı, üyeleri arasından bir Başkan, Başkan vekili ve bir sekreter seçer.

Yedi üye ile toplanır. Çoğunlukla karar verir. Toplantı yeter sayısı asil üyelerle sağlanamazsa, yedek üyelerle tamamlanır. Yedek üyeler her toplantıda hazır bulunurlar.

Haysiyet ve Sicil Kurulu üye sicil kütüklerini tutar.

Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listelerini düzenler. En geç yirmi gün evvel Yönetim Kuruluna bildirir.

Vakfa yeni alınacak üyelerin kişisel ve  sosyal durumlarını inceleyerek görüşünü bir raporla Yönetim Kuruluna 15 gün içinde bildirir.

 Yönetim Kurulu isteği veya Yönetim Kurulu eliyle, ulaştırılan yahut üyeler tarafından doğrudan doğruya kendisine yapılan yazılı şikayet üzerine soruşturmaya başlar.

Müracaatın doğrudan doğruya Haysiyet ve Sicil Divanına yapılması halinde, şikayet Yönetim Kuruluna yazı ile duyurulur. Yönetim Kurulu dilerse görüşünü on gün içinde Haysiyet ve Sicil Divanına bildirir.

İlgilileri ve şahitleri davet ederek gerek gördüğü belgeleri taraflardan , Vakfın yetkili organlarından talep ederek inceler. Deliller  toplanıp tahkikat tamamlandıktan sonra savunma alınarak karar verilir.

Haysiyet ve Sicil Kurulu tarafından çağrıldıkları halde mazeretsiz gelmeyen, bildiğini söylemeyen veya gerçek dışı beyanda bulunan veya istenilen belgeleri vermeyen üyeler hakkında Haysiyet Divanınca rese soruşturma açılır.

Geçerli mazeretleri sebebiyle Haysiyet ve Sicil divanına gelemeyenlerin ifadeleri Divanca görevlendirilecek bir Haysiyet ve Sicil Kurulu üyesi tarafından bulundukları yerde alınır, veya ifadelerini yazılı göndermeleri istenir.

Savunma yapmak üzere çağrıldığı halde gelmeyen veya yazılı savunma da göndermeyen, kimse hakkında savunma alınmadan da karar verilir.

Savunma alındıktan veya yukarıdaki fıkra gereği savunma alınamamış ise tahkikatın sonuçlanmasından sonra onbeş gün içinde karar verilir.

Yönetim Kurulunca kararın bir örneği ilgiliye tebliğ edilir. Diğer bir örneği de Haysiyet ve Sicil Kurulunda saklanır.

Şikayetin haklı bulunması halinde, uyarı cezası verilebileceği gibi üyenin seçilmiş olduğu Vakıf Meclisi ve Yönetim Kurul üyeliği de dahil olmak üzere kurul üyeliği geçici veya kesin olarak sona erer.

 

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

MADDE 16-

Yüksek İstişare kurulu 50 yaşını tamamlamış alanında uzman olan kişilerden ve yirmibeş üyeden oluşur. Vakıf üyelerinin içinden veya dışından Genel Kurul tarafından çoğunluk sistemine göre dört yıl süre için yirmi üç üyesi seçilir. Ayrıca bir üyesi Yönetim Kurulu, iki üyesi de Meclis üyeleri arasından seçilerek yirmibeş üyeye tamamlanır.

Yüksek istişare Kurulu ilk toplantısında kendi arasında bir Başkan iki Başkan Yardımcısı bir Sekreter seçerek kendi divanını oluşturur.

Yüksek İstişare Kurulu kendi yönetmeliğini hazırlayarak çalışma şeklini belirler. Yüksek İstişare Kurulu Yönetim Kurulunun veya vakıf üyelerinin gerekli gördüğü konularda ve vakfın işleyişi, gelişmesi, yönetilmesi, ve etkinlikleri ile ilgili danışmanlık yapar

Kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Görüşünü  ilgiliye rapor halinde bildirir.

 

YÜKSEK HAKEM KURULU

MADDE 17 -

Vakfın yaşlı ve sözü geçen üyelerinden 11 kişiden oluşur. Genel Kurul tarafından 9 üyesi dört yıl süre ile çoğunluk sistemi ile seçilir. Ayrıca bir üyesi Yönetim Kurulundan diğer iki üyesi de Meclis üyeleri arasından aynı süre için seçilir. Vakıf  Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış üyeler de bu kurulun doğal üyesi olup, kendi istekleri ile ayrılmadıkları sürece bu kurulda görev yaparlar.

İlk toplantılarında bir başkan iki başkan yardımcısı ve sekreter seçerek kendi  Divanını oluşturur. Kararlarını  toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının olumlu oyu ile alır.

Kendi Yönetmeliğini hazırlayarak çalışma şeklini oluşturur.

Yüksek Hakem Kurulu, Vakıf üyeleri arasındaki veya üye olmayan kişilerle Vakıf üyeleri arasındaki anlaşmazlıklara çözümler getiren, tavsiye niteliğinde kararlar alır.

 

YETKİLİ İMZALAR

MADDE 18-

Vakfa ait muamele ve muhabere işlemlerini Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter yürütür. Muamelatta imza etmeye Yönetim Kurulu Başkanı , para ile ilgili hususlarda Yönetim Kurulu Başkanı ile muhasip , imzaya yetkilidir. Vakfın hesabı bulunan bankalar ile diğer ilgili mercilerle, yetkili imza sahiplerinin sirküleri noter tasdikinden geçirilerek tevdi edilir.

 

VAKIF HİZMETLERİNİN KARŞILIĞI

MADDE 19-

Vakıf kurucularının ve üyelerinin hizmetleri fahridir. İstihdam olunacak personele ödenecek ücretler Yönetim Kurulunca hazırlanan Kadro cetvelleri Genel Kurul onayına sunulur. Ayrıca Genel Kuruldan yada  vakıf organlarında bulunanlardan  vakıf hizmetlerinde devamlı hizmet yapanlara hakları ödenir. Vakfın  faaliyetleri ile ilgili olarak Yurt içi veya Yurtdışında görevlendirilen kişilerin çalışma ve seyahatlerle ilgili harcırahları ödenir.

 

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKİLİK

MADDE 20-

Vakıf senedinde değişiklik, Vakıf Meclisi veya Yönetim Kurulunun çoğunlukla alacağı karar yada Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin %10’nun istemi ile teklif edilebilir.

Vakıf senedinde istenilen değişiklik üyelere yapılacak toplantı çağrısında açıkça gösterilir.

Vakıf senedinin değişikliği görüşüleceği Genel Kurul toplantıya katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin katılması ile toplanır.

Vakıf senedinde değişikliler Genel Kurula katılmış olan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile kabul edilir. Vakıf senedinde değişiklik yapılabilmesi için  ilk toplantı yeter sayı sağlanamadığından yapılamaz ise, ikinci toplantıda üye tam sayısının en az yarıdan bir fazlasının genel kurula katılması şarttır. Değişiklik kararı üçte iki çoğunluk kararı ile alınır. Aksi takdirde vakıf senedinde yapılması önerilen değişiklikler dahi görüşülemez.

 

VAKFIN SONA ERMESİ

MADDE 21-

Vakfın feshi gerektiği takdirde, vakfın mal varlığı Milli Eğitim  Vakfı ile Mehmetçik Vakfına yarı yarıya devredilir.

Burs Başvuruları
Dergiler
Hesap Numaraları
Anket
 • Ekşioğlu Vakfı 24. Ovit Yayla Şenlikleri’nin sanatçı kadrosu belli oldu
Üye Girişi
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Piyasalar
Altın Dolar Euro Bist
2.595,37 33,0991 36,0495 11.109,68